Shërbimi i higjienës në punë

Spider Cleaning është shërbim për higjiena profesionale, e cila vepron sipas standardëve dhe normave evropiane dhe I ndjek të gjitha trendet botërore në fushën e higjienës dhe e njejta I shërben të gjithë klientet në teritorin e Republikës së Maqedonisë.

Në shërbimin për higjienën profesionale punon një ekip i trajnuar për pastrimin mekanike dhe pastrimin maual, të cili I ndjek risitë dhe metodat e fundit botërore në fushën dhe teknikën për pastërim si dhe zbatimin e detergjentëve të reja, mjetët për pastërim, si dhe modelet e fundit të makinave për pastrim të brendshëm dhe të jashtëm.

Detergjentet që përdoren gjatë gjithë proceset të pastrimit janë për pastërim në fushën e higjienës profesionale dhe të njejtat janë nga prodhuesit me të njohur evropiane, të miratuara nga Instituti për Mbrojtja e Shëndetit të RM-së.

Stafi që punon në këtë qështje gjithmonë i gjejnë metodat dhe zgjidhjat e duhura për pastrim të pandërprerë me profesionalitet të lartë pastrimi. Me shpejtësi sa më të shpejtë të jetë e mundur i përshtatet të gjithëve kërkesave të klienteve tonë, me detergjente adekvate për pastrim që janë të nëvojshme për çdo njësi: (mermer, laminat, parket, alumin, granit, pllaka, fasadë, xham) nga prodhuesit e mirenjohur Ecolab dhe Unger.

Pjesa që na ndan nga shërbimet e tregtareve të tjera të higjienës është risi e mjetëve dhe detergjentëve që janë gjithmonë në dispozicion të klientëve tanë dhe të njejtat janë përdorur në perfekt pa kufizim.

Provojeni se pse profesionaliteti është gjithmonë në anën tonë...