Работа на висина

“Spider Rope Access” изведува секаков вид работа на висина со професионално обучен кадар и со специјализирана опрема за ваков вид работа.

Тимот кој работи на оваа проблематика во “Spider Rope Access” веке 15 години изведува разни нискоризични и високоризични активности на големи височини со веке поминат курс за работа на висина.

Во “Spider Rope Access” се води грижа од самиот почеток уште при планирањето на целата интервенција, при самата инсталација на безбедносните системи, во текот на целиот процес како и при завршните интервенции и безбедно спуштање на работниците.

Сите активности ги изведуваат работници со големо искуство во работата на висина со строго почитување на правилата и нормативите при самото извршување на активностите во доменот на максималната безбедност и начин на работа со што се намалува ризикот од било какви евентуални повреди.

Целото движење на висина (хоризонтално-вертикално) е дополнително обезбедено со безбедносни системи за работа кои се поставени од лица со сертификати за овој тип на работа се со цел зголемување на безбедноста на самите работници при извшувањето на зададените задачи.

Опремата која се користи при висинската работа е од реномирани европски прозиводители која е тестирана и за која постојат унифицирани сертификати за работа.

Карабинерите и дополнителните алатки исто така се тестирани и сертифицирани и се направени од метали кои при механички удар не искрат и истите можат да се користат на високо ризични позиции како што се цистерни, складишта со бензин, оџаци, рафинерии, фабрики и сл. Истите се со моќ на издржливост од 3 до 4 тона.

Појасите за работа се со 5 фиксни места за безбедност и истите ги задоволуваат сите европски и светски норми и стандарди и можат да се користат за секов вид работа на висина како и за извлекување на лица од ризични позиции.

Јажињата со кои се спуштаат работниците се со дупла заштита (статички и динамички) и истите се со моќ на издржливост од 3 тона. Ширината на самото јаже е од 9 до 11 милиметри. Во експлицитни ситуации се корсистат и доплнителни челични сајли и хидраулични дигалки, лифтови како за луѓе така и за материјал.

Проверете зошто професионалноста е секогаш на наша страна...