Macedonian (Macedonia)Albanian (Albania)English (Great Britain)

Spider Cleaning është shërbim për higjiena profesionale, e cila  vepron sipas standardëve dhe normave evropiane dhe I ndjek të gjitha trendet botërore në fushën e higjienës dhe e njejta I shërben të gjithë klientet në teritorin e Republikës së Maqedonisë.

Në shërbimin për higjienën profesionale punon një ekip i trajnuar për pastrimin mekanike dhe pastrimin maual, të cili I ndjek risitë dhe metodat e fundit botërore në fushën dhe teknikën për pastërim si dhe zbatimin e detergjentëve të reja, mjetët për pastërim, si dhe modelet e  fundit të makinave për pastrim të brendshëm dhe të jashtëm.

Detergjentet që përdoren gjatë gjithë proceset të pastrimit janë për pastërim në fushën e higjienës profesionale dhe të njejtat janë nga prodhuesit me të njohur evropiane, të miratuara nga Instituti për Mbrojtja e Shëndetit të RM-së.

Stafi që punon në këtë qështje gjithmonë i gjejnë metodat dhe zgjidhjat e duhura për pastrim të pandërprerë me profesionalitet të lartë pastrimi. Me shpejtësi sa më të shpejtë të jetë e mundur i përshtatet të gjithëve kërkesave të klienteve tonë, me detergjente adekvate për pastrim që janë të nëvojshme për çdo njësi: (mermer, laminat, parket, alumin, granit, pllaka, fasadë, xham) nga prodhuesit e mirenjohur Ecolab dhe Unger.

Pjesa që na ndan nga shërbimet e tregtareve të tjera të higjienës është risi e mjetëve dhe detergjentëve që janë gjithmonë në dispozicion të klientëve tanë dhe të njejtat janë përdorur në perfekt pa kufizim.

Provojeni se pse profesionaliteti është gjithmonë në anën tonë...

Spider Cleaning Service

 
mercedes benz.png